لیست تعرفه‌های ثبت و تمدید و قفل‌گشایی دامنه‌های ملی در دومینا:

نوع دامنه عملیات مدت قیمت (تومان)
ir. ثبت / تمدید یک‌ سال ۱۵۰۰۰
ir. ثبت / تمدید پنج سال ۴۵۰۰۰
id.ir - co.ir - ac.ir - org.ir - net.ir - sch.ir - gov.ir ثبت / تمدید یک‌ سال ۱۴۰۰۰
id.ir - co.ir - ac.ir - org.ir - net.ir - sch.ir - gov.ir ثبت / تمدید پنج سال ۴۲۰۰۰
تمامی دامنه‌های ملی انتقال ------------ ۱۰۰۰۰
تمامی دامنه‌های ملی قفل‌گشایی* ------------ ۱۵۰۰۰

* در زمان بازگشایی قفل دامنه هزینه ی تمدید یک ساله یا پنج ساله همان دامنه نیز به آن افزوده میشود.